Nauki techniczne

W zakresie nauk technicznych współpracujmy z uznanymi Autorami z zakresu budownictwa, energetyki oraz logistyki. Wśród nich warto wymienić Włodzimierza Starosolskiego, czy Michała Knauffa. Poniżej prezentujemy biogramy osób wydających swoje publikacje w PWN. Oczywiście są to tylko niektóre osoby spośród całego grona Autorów, którzy przysłużyli się do rozwoju tych dziedzin nauki.

Małgorzata Jastrzębska

Małgorzata Jastrzębska

prof. dr hab. inż., pracuje jako profesor w Katedrze Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej. Jest autorką lub współautorką 80 publikacji i 4 książek. Specjalizuje się w badaniach słabonośnych gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz ich mieszanin z materiałami odpadowymi. Rozwija zagadnienia mikrofal i podejścia dendrochronologicznego w geotechnice. Wypromowała trzech doktorów. Była dwukrotną stypendystką Rządu Francuskiego w Laboratorium „Sols, Solides, Structures, Risques” w Grenoble. Posiada certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki. Pełni funkcję zastępccy przewodniczącego Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Michał Knauff

Michał Knauff

prof. dr hab. inż., całą karierę zawodową związał z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Budowlanej, a w Zakładzie Konstrukcji Betonowych przeszedł stanowiska od asystenta do profesora. Uzyskał także tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat był jednocześnie profesorem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Podstawowe osiągnięcia to badania modelu budynku bezpieczeństwa elektrowni jądrowej modelu, które spotkały się z zainteresowaniem w kraju i za granicą, oprogramowanie służące do wspomagania projektowania zginanych elementów strunobetonowych zastosowane do  zaprojektowania rodziny strunobetonowych dźwigarów w Jednolitym Systemie Budownictwa Halowego JSB-H, program do wymiarowania konstrukcji żelbetowych ŻELB 2003, a przede wszystkim liczne prace nad podstawami teorii żelbetu i doskonaleniem metod obliczeń.

Tadeusz Chmielniak

Tadeusz Chmielniak

prof. dr hab. inż., wybitny polski naukowiec, studiował eksperymentalną specjalność „Energetyka jądrowa” na Politechnice Śląskiej. W latach 1982–2010 dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. W latach 70- i 80- dziekan Wydziału Mechanicznego – Energetycznego Politechniki Śląskiej. Były rektor Politechniki Śląskiej, członek rzeczywisty PAN oraz przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki (2008 – 2018), członek Komitetu Mechaniki oraz Termodynamiki i spalania. Jego Technologie energetyczne to uznane za kompendium dotyczące wszystkich technologii energetycznych. Zdobył mnóstwo nagród i wyróżnień, w tym: DHC Politechniki Częstochowskiej, DHC Politechniki Śląskiej, Krzyż Oficerski OOP, Nagroda Siemensa i wiele innych.

Piotr Radziszewski

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż., jest kierownikiem Zakładu Technologii Budowy Dróg na Politechnice Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w zakresie: reologii asfaltów, asfaltów modyfikowanych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, modelowania trwałości zmęczeniowej modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych, wykorzystania odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych do budowy dróg, starzenia lepiszczy modyfikowanych i mieszanek mineralno-asfaltowych. Jest ekspertem wielu organizacji związanych z rozwojem nauki i budownictwa, m.in.: PKN, Polskiej Komisji Akredytacyjnej; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współautor ponad 300 publikacji, w tym 14 monografii i podręczników akademickich oraz licznych artykułów.

Wit Grzesik

Wit Grzesik

prof. dr hab. inż., Wit Grzesik jest profesorem zwyczajnym Politechniki Opolskiej, w swojej pracy badawczej koncentruje się na modelowaniu procesu skrawania, badaniach warstwy wierzchniej i właściwości funkcjonalnych powierzchni. Interesuje się też systemami programowania CAD/CAM i automatyzacją procesów obróbkowych. Był  wielokrotnie członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji Podstaw Technologii KBM PAN.  Od 2008 r. jest  członkiem Międzynarodowej Akademii Inżynierii Produkcji CIRP.

Tadeusz Urban

Tadeusz Urban

prof. dr hab. inż., związany jest z Katedrą Budownictwa Betonowego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jego główne zainteresowania naukowe związane są z problematyką konstrukcji szkieletowych typu płyta-słup, zwłaszcza zagadnieniami przebicia oraz wzmacnianiem konstrukcji betonowych. Łączy pracę naukową z czynnym uprawianiem zawodu inżyniera budownictwa. Jest autorem lub współautorem około 140 ekspertyz i opinii budowlanych, a także licznych prac projektowych, kierował również robotami dotyczącymi wzmocnień konstrukcji budowlanych. Jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2007 r.). Od 1987 r. członek Komitetu Nauki PZITB, przewodniczył Komisji Nauki przy Łódzkim Oddziale PZITB (2006–2016).

Waldemar Kamrat

Waldemar Kamrat

prof. dr hab. inż., pracownik  Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Katedry Elektroenergetyki specjalizujący się w zagadnieniach elektroenergetyki/ciepłownictwa/gazownictwa, posiadający  ponad  40-letni staż pracy zawodowej.Przez wiele lat pracował  w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych).

Henryk Zobel

Henryk Zobel

prof. dr hab. inż., pracuje w Zakładzie Mostów Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniu teorii, projektowania, budowy i eksploatacji mostów, przede wszystkim mostów stalowych, drewnianych oraz wykonanych z kompozytów polimerowych. Szczególną rolę w jego pracy naukowej zajmuje zagadnienie zjawisk termicznych w mostach ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań naturalnych, pożarów oraz prostowania i zakrzywiania termicznego konstrukcji stalowych. Od wielu lat zajmuje się także szeroko rozumianym problemem trwałości mostów.

Krystyna Wojewódzka-Król

Krystyna Wojewódzka-Król

prof. dr hab., pracująca na Uniwersytecie Gdańskim. Twórczyni i wieloletnia kierowniczka studiów podyplomowych „Transport i logistyka”.Autorka książek, artykułów i ekspertyz z zakresu infrastruktury transportu, polityki transportowej, transportu wodnego śródlądowego i gospodarki wodnej, innowacji w transporcie. Członkini rady naukowej OW Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku oraz b. członkini rad naukowych czasopism i  instytutów naukowych. Laureatka wielu nagród ministerialnych i rektorskich.